Service voorwaarden

CE Services Group B.V. en haar vestigingen, business units en haar medewerkers, hierna te noemen ‘CESG’, is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Daltonstraat 25, 3316 GD Dordrecht en geregistreerd onder KvK nr. 58336613.

1.       Toepasselijkheid

 1. De Service Voorwaarden zijn van toepassing in gevallen waarin de CESG, als dienstverlener van elektronica producten, hierna te noemen 'het product', optreedt.
 2. De Service Voorwaarden gelden voor de dienstverlening, inclusief aanvullende of vervolgdienstverlening, waarbij CESG partij is.
 3. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Service Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen CESG en de klant zijn vastgelegd en gelden uitsluitend voor de dienst waarvoor deze voorwaarden zijn overeengekomen.

2.       Klachtomschrijving

 1. Bij de uitvoering van reparaties wordt uitgegaan van de klachtomschrijving zoals die is opgegeven bij aanmelding van een reparatie, alsmede het serienummer van het product dat ter reparatie wordt aangemeld. Alvorens de reparatie wordt uitgevoerd zal (voor zover mogelijk en indien noodzakelijk) een (telefonisch) onderzoek worden verricht naar de vermoedelijke oorzaak van de omschreven klacht.
 2. Indien de klacht niet wordt aangetroffen of indien blijkt dat de klacht veroorzaakt wordt door niet aan het product verwijtbare factoren, en/of om welke reden dan ook niet binnen de garantievoorwaarden van de leverancier valt, of een andere dienst wordt gevraagd, worden kosten in rekening gebracht, zoals beschreven in artikel 3 en 4.

3.       Tarieven en Kosten

 1. Indien de reparatie binnen de fabrieksgarantieperiode wordt uitgevoerd en de fabrieksvoorwaarden van toepassing zijn, is deze alleen kosteloos indien een geldige aankoopnota, voorafgaand aan de reparatie aan ons is verstrekt. Indien een aankoopnota niet wordt verstrekt, worden de volledige kosten van de reparatie, zoals beschreven in artikel 3 en 4, in rekening gebracht.
 2. Om aanspraak te kunnen maken op een mogelijke coulanceregeling of om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming  in de reparatiekosten van een fabrikant (buiten de wettelijke garantieperiode) dient eveneens te allen tijde vooraf een geldige aankoopnota te worden verstrekt. Indien deze niet in ons bezit is voor aanvang van de reparatie, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 3. De prijs van een buiten garantie reparatie wordt vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en/of terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de eventueel gebruikte materialen, de administratiekosten, de behandelingskosten en de eventuele kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW. Indien van toepassing wordt bij een eventuele coulanceregeling (afhankelijk van de fabrikant) de tegemoetkoming/korting vanuit de fabrikant op de de kosten in mindering gebracht.
 4. De actuele tarieven treft u aan op onze website.

4.       Prijsopgaven

 1. Indien, hetzij bij aanmelding van de reparatie, hetzij tijdens onderzoek in de werkplaats dan wel tijdens het reparatiebezoek aan huis, wordt vastgesteld dat de gemelde klacht buiten de fabrieksgarantie valt, of indien de fabrieksgarantietermijn op het te repareren product is verstreken, zal CESG de klant een zo nauwkeurig mogelijk gespecificeerde (schriftelijke) prijsopgave verstrekken. Deze opgave betreft de totale reparatiekosten, voor zover van toepassing, conform artikel 3.
 2. Voor het onderzoeken van de klacht zal, indien de garantieregeling niet van toepassing is, vooraf onderzoekskosten in rekening worden gebracht en voor zover aan de orde de verzend- of voorrijkosten. Dit bedrag zal later, uitsluitend indien de reparatie door CESG is uitgevoerd, in mindering worden gebracht op de daadwerkelijke reparatiekosten.
 3. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen door CESG binnen tien (10) werkdagen, na aanvaarding door de klant, worden herroepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien, binnen de garantieperiode, het ter reparatie aangeboden apparaat om technische of economische reden niet kan worden gerepareerd, zal CESG zowel de klant als de importeur/leverancier hierover informeren. In een dergelijk geval volgt er veelal vanuit de importeur/leverancier een omruilvoorstel, eventueel met bijbetaling, of in een zeer uitzonderlijk geval een creditering. Indien de klant dit voorstel accepteert, doet de klant afstand van het defecte apparaat en geeft daarmee toestemming aan CESG om het, zonder recht op teruggave, aan de importeur/leverancier te verstrekken dan wel toestemming om het, op basis van de binnen Nederland geldende milieuwetgeving, te mogen vernietigen.

5.       Toestemming

 1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming, zoals vermeld op de prijsopgave, wordt de klant gevraagd of deze het product voor de hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie uitsluitend plaats na uitdrukkelijke toestemming van de klant.
 2. Wanneer de reparatiekosten pas na fysiek onderzoek kunnen worden vastgesteld, wordt de klant alsdan gevraagd of deze het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie uitsluitend plaats na uitdrukkelijke toestemming van de klant.
 3. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door CESG en betaalt onderzoekskosten, zoals vermeld op de website en/of de prijsopgave, alsmede eventuele voorrijkosten indien het een reparatie op locatie betreft of verzendkosten (zover van toepassing) in het geval het een werkplaats reparatie betreft. CESG stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant en wel in de staat waarin zij het product heeft ontvangen.
 4. In het geval dat buiten de garantieperiode een bij CESG ter reparatie aangeboden apparaat om technische of economische reden niet kan worden gerepareerd, zal CESG de klant hierover informeren. Indien de klant aangeeft dat hij/zij het apparaat niet retour wenst te ontvangen, bevestigt hij/zij, bij het akkoord gaan met onze Service Voorwaarden, dat CESG toestemming heeft het apparaat te mogen vernietigen op basis van de binnen Nederland geldende milieuwetgeving. 

6.       Reparatietijd

 1. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel (het uitblijven van) de levering van onderdelen door derden de reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze CESG niet houden aan de opgegeven reparatietijd.

7.       Vervangend product

 1. In voorkomende gevallen en op uitdrukkelijke wens van de klant, kan CESG een vervangend product ter beschikking stellen, tijdens de duur van de reparatie. De voorwaarden worden vooraf en separaat overeengekomen.

8.       Kwaliteit

 1. Bij de reparatie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van originele onderdelen, tenzij anders is overeengekomen en door de fabrikant is toegestaan, of wanneer dit met betrekking tot het betreffende apparaat gebruikelijk is, kunnen alternatieve onderdelen worden gebruikt. Wanneer de klant dat vooraf en expliciet verzoekt, stelt CESG (bij een buiten garantie reparatie) de vervangen onderdelen, ter beschikking aan de klant, m.u.v. m.u.v. situaties waarin onderdelen door de fabrikant worden opgeëist (bijvoorbeeld als gevolg van coulance-verstrekking), ter beschikking aan de klant.
 2. Een reparatie zal op dusdanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 3. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatieformulier met een beknopte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

9.       Transport

 1. CESG biedt, t.b.v. het toesturen of ophalen van reparaties, de optie om dit via een externe dienstverlener (veelal PostNL) te doen. Het toesturen of laten ophalen van een product valt niet onder de verantwoordelijkheid van CESG, deze verantwoordelijkheid ligt bij de klant en de desbetreffende vervoerder. Door akkoord te gaan met deze Service Voorwaarden verleent de klant CESG machtiging om het gerepareerde product, namens de ontvanger, te verzenden via PostNL.
 2. De zending via PostNL mag een maximaal gewicht hebben van 30 Kg en de maximale maten zijn: H100 x B70 x D58cm.
 3. Retourzendingen via PostNL, zijn  door CE Services Group verzekerd tegen verlies en transportschade tot een bedrag van maximaal € 500,00 inclusief BTW per zending. Reparatiekosten zijn hiervan uitgesloten. De eventuele restwaardebepaling van het product is gebaseerd op de Uneto-VNI ‘Tabel met gemiddelde gebruiksduurverwachtingen’ en de uitkering zal nimmer meer zijn dan het maximaal verzekerde bedrag.
 4. Bij het ophalen en/of retour ontvangen dient het apparaat op compleetheid en uiterlijke schade te worden gecontroleerd. In geval van schade dient dit direct per e-mail schriftelijk, voorzien van bewijs (foto), binnen 24 uur bij de desbetreffende vestiging expliciet te worden gemeld.

10.   Aansprakelijkheid

 1. Indien blijkt dat het aangeboden product als gestolen of vermist geregistreerd staat, neemt CESG de reparatie niet in behandeling. CESG zal in dit geval de daartoe geëigende autoriteit op de hoogte stellen en zullen conform de instructies van de betreffende autoriteit acteren. Eventuele door CSEG gemaakte kosten worden aan de klant in rekening gebracht.
 2. De maximale aansprakelijkheid van CESG is beperkt tot dagwaarde van het betreffende product met een maximum van €500,--. CESG is gerechtigd de klant een vervangend product te sturen i.p.v. een vergoeding uit te keren.
 3. CESG kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor:
  1. wijzigingen van toestel settings (apparaat instellingen) en /of verwijdering van (persoonlijke) data, foto’s, Apps, etc. van toestellen/apparaten welke bij CESG ter reparatie worden aangeboden;
  2. schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat de dienstverlening is gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens;
  3. indirecte of gevolgschade die de klant onverhoopt treft als gevolg van door CESG verrichte, of onverrichte diensten. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CESG;
  4. de (uiteindelijke) beschikbaarheid van onderdelen, hiervoor is CESG afhankelijk van de leverancier.

11.   Data

 1. CESG behoudt zich het recht voor om ter reparatie aangeboden apparatuur naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan met zich meebrengen dat data verloren gaat.
 2. CESG is in geen geval aansprakelijk voor verlies en/of verwisseling van data.
 3. De klant dient, voordat het product ter reparatie wordt aangeboden (privacy-) ‘gevoelige’ data en/of informatie te verwijderen.
 4. Indien het onder punt c vermelde niet is gedaan of niet mogelijk is, geeft de klant CESG toestemming, en is de klant uitdrukkelijk akkoord, dat CESG (mogelijk) kennis neemt van (privacy-) gevoelige data en/of informatie.  
 5. CESG behoudt zich het recht voor, indien ‘onwettige’ data wordt aangetroffen of vermoeden is van onwettige activiteiten, dit te melden bij de desbetreffende wettelijke instanties(s) en te acteren conform de instructies van deze instantie(s).

12.   Aan huis reparaties

 1. Bij reparaties aan huis dient de ruimte rondom het te repareren product schoon en voldoende vrij te zijn om de reparatie naar behoren uit te kunnen voeren.
 2. Witgoedapparatuur, oorspronkelijk als vrijstaand product bedoeld, en door derden of de klant als inbouw- of onderbouwapparatuur is geïnstalleerd, dient vooraf aan het bezoek t.b.v. de reparatie, door derden of de klant, te worden vrijgemaakt.
 3. Indien deze werkzaamheden door CESG uitgevoerd dienen te worden, verzoekt CESG dit expliciet vooraf met onze afdeling Planning af te stemmen. De kosten voor deze werkzaamheden vallen niet onder de reguliere garantieregeling staan vermeld op onze website. De betaling dient direct bij het bezoek te worden voldaan. CESG behoudt zich het recht voor een in- en/of uitbouwopdracht niet te accepteren indien het risico op mogelijke schade in haar optiek onaanvaardbaar hoog is.
 4. Gebruikersfouten en/of defecten veroorzaakt door de klant en/of derden, zowel binnen als buiten de garantieperiode, vallen buiten de garantievoorwaarden van de importeur of de leverancier. De hieruit voortvloeiende kosten dienen direct bij het bezoek te worden voldaan.
 5. Indien de klant de bezoekafspraak wenst te verzetten of annuleren, is dit kosteloos mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  1. annulering of verplaatsing kan uiterlijk tot 12.00 uur, voorafgaande aan de werkdag waarop de afspraak staat gepland, geschieden;
  2. bij te late annulering of verzetting (na 12.00 uur, voorafgaande aan de werkdag waarop de afspraak staat gepland) brengt CESG annuleringskosten in rekening;
  3. in het geval CESG de klant bezoekt en de klant is op de afgesproken dag en tijdstip niet aanwezig, brengt CESG de klant voorrijkosten in rekening.

13.   Garantie

 1. CESG geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, vocht- of waterschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatierapport uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product dezelfde klachten terugkeren, doet CESG een opgave van de prijsopgave voor een nieuwe reparatie. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
  1. bij dezelfde klachten worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht;
  2. indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, worden de kosten van de nieuwe reparatie conform de nieuwe prijsopgave in rekening gebracht;
  3. het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie;
  4. na de hernieuwde reparatie gaat de garantietermijn van de drie maanden, zoals hierboven bedoeld, opnieuw in.
  5. De drie maanden garantie die CE Repair Services op een door haar uitgevoerde reparatie biedt, betreft uitsluitend de door haar verrichte werkzaamheden (arbeid). De voor de reparatie gebruikte en bij de fabrikant bestelde onderdelen zijn daarvan uitgesloten.

14.   Niet afgehaalde producten

 1. Indien de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is CESG gerechtigd het product te verkopen of te vernietigen en het door de klant aan CESG verschuldigde bedrag uit op de opbrengst te verhalen c.q. bij de klant te innen. CESG zal direct na reparatie de klant (schriftelijk) informeren dat het product kan worden opgehaald.

15.   Privacy Statement

 1. CESG conformeert zich volledig aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Voor de uitvoering van onze servicewerkzaamheden hebben wij persoonsgegevens nodig. Welke gegevens dit betreft en hoe wij hiermee omgaan staat beschreven in onze Privacy Statement.
 2. Dit Privacy Statement maakt integraal onderdeel uit van onze Service Voorwaarden en door het verstrekken van de opdracht tot serviceverlening (hetzij direct dan wel indirect) verklaart de klant zich akkoord met onze Privacy Statement.

16.   Overmacht

 1. CESG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen naar de klant indien zij daartoe gehinderd wordt ten gevolge van omstandigheden die niet verwijtbaar zijn aan CSEG, en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het algemeen geldende opvattingen voor rekening van CESG komen.
 2. Zolang de overmacht voortduurt, kan CESG de verplichtingen uit deze voorwaarden opschorten, tot een maximum van 2 maanden. Daarna zijn, zowel de klant als CSEG gerechtigd de dienst te annuleren, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade. 
 3. CESG is niet verantwoordelijk voor de schade aan het product voortkomend uit overmacht situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.

17.   Geschillen en Toepasselijk Recht

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Service Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 2. Alle overige geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. CESG blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. De consument heeft het recht gedurende vijf weken, nadat CESG zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
 4. Zie voor de overige voorwaarden, m.b.t. geschillen en de afhandeling, de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica van de overkoepelende brancheorganisatie Uneto-Vni, waarvan CESG lid is.

© CE Services Group, December 2018
Alle teksten in deze Servicevoorwaarden zijn eigendom van CE Services Group. Deze mogen NIET (in welke vorm dan ook) door derden worden aangepast en/of gebruikt.

 

a.     CESG behoudt zich het recht voor om ter reparatie aangeboden apparatuur naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan met zich meebrengen dat data verloren gaat.

b.     CESG is in geen geval aansprakelijk in het verlies of verwisseling van data.

c.     De klant dient, voordat het product ter reparatie wordt aangeboden(privacy) ‘gevoelige’ data en/of informatie te verwijderen.

d.     Indien het onder punt c vermelde niet is gedaan of niet mogelijk is, geeft de klant CESG toestemming, en is de klant uitdrukkelijk akkoord, dat CESG (mogelijke) kennis neemt van (privacy gevoelige data en/of informatie.

e.     CESG behoudt zich het recht voor, indien ‘onwettige’ data wordt aangetroffen of vermoeden is van onwettige activiteiten, dit te melden bij de desbetreffende wettelijke instanties(s) en te acteren conform de instructies van deze instantie(s).